Utleieforvaltning

Utleieforvaltning – vi leier ut boligen for deg

Vår kompetanse – din trygghet

Vi gir deg besøkte visninger, gode leiepriser og tar oss av hele leieforholdet.

Vi kan bistå deg med:

 • Befaring og boligdataregistrering
 • Annonsering og markedsføring
 • Visninger
 • Kontroll av potensielle leietakere
 • Inngåelse av leieavtale
 • Fakturering og innkreving av husleie
 • Boligservice

Inn- og utflytting skjer smertefritt, vi passer på at alt er i orden ved overtakelse.

Vi sørger for:

 • Bilder for innflytting og ved utflytting
 • Inn-/utflyttningsprotokoll
 • Rapportering til deg som utleier

Koloseum Eiendom AS ivaretar at alle prosesser knyttet til leieforholdet slik at det skjer iht. gjeldende lovgivning.

Vi tar oss av:

 • Mislighold
 • Vurderinger og tiltak
 • Naboklager
 • Tvangsfravikelse (utkastelse)
 • Registrering av avvik i boligens funksjonalitet eller standsmessige forhold

PRISLISTE 

Priser på utleie og forvaltning av boliger, gårder og porteføljer.

Utleie og forvaltning av privatboliger:

Tjenestebeskrivelse Pris
Årsavgift utleiehonorar (fast pris pr. bolig) 3.500,-
Administrasjon- og markedspakke 1.990,- pr. leilighet
Visninger (pr. stk.) 350,- pr. hendelse
Inn- og utflytting 350,- pr. hendelse
Sluttføring av utflyttingsprotokoll og oppgjør sikkerhet 390,- pr. bolig
Forvaltningshonorar fra 7 – 15% av månedlig husleie
Vaktmestertjenester ( opsjon ) Fra kr 1300,- per mnd

 For større bygg eller bygg med flere leiligheter, ta kontakt for prissetting. 

Utleiehonorar inkluderer:

 • Befaring av boligen og registrering av standard og fasiliteter
 • Fastsettelse av markedsleie
 • Henvendelser fra interessenter og tilrettelegge for gjennomføring av visninger
 • Ubegrenset antall visninger
 • Kreditt- og referansesjekk av mulige leietakere, inkl. kontakt av personlige referanser
 • Vurdering, utvelgelse, kvalitetssikring og anbefaling av leietaker
 • Utarbeidelse og tilpasning av leieavtale iht. utleiers spesifikasjoner, samt bestemmelser i husleieloven
 • Gjennomføring av kontrakts møte og etablering av sikkerhetsstillelse med leietaker
 • Overlevering av boligen til leietaker ved leieforholdets start
 • Utarbeidelse og håndtering av innflyttingsprotokoll, herunder innrapportering av strøm.
 • Tildele innlogging på «Min side» for leietaker

Administrasjons- og markedspakke inkluderer:

 • Annonsering av boliger på internett, som  www.ledig-leilighet.no & www.koloseum.no
 • Utarbeidelse av prospekt og markedsføring av boligen(e)
 • Kostnader til kredittsjekk
 • Opprettelse av depositum

Forvaltningshonoraret inkluderer:

 • Fakturering og innkreving av husleie fra leietaker. Vi iverksetter inndrivelse av husleie dersom denne ikke betales, samt begjærer utkastelse ved vesentlig mislighold. Se tillegg under tilleggstjenester.
 • Avregne, utbetale og rapportere leie til utleier
 • Indeks, markeds- og gjengs leie regulering
 • Motta og videreformidle oppsigelse fra utleier eller leietaker
 • Tilbakelevering av boligen til utleier/reutleie ved leieforholdets slutt
 • Utarbeidelse og håndtering av utflyttingsprotokoll, herunder avslutting/bytte av strømabonnent.
 • Etterarbeid på utflyttingsprotokollen og oppgjør av sikkerhetsstillelse ved avslutning av leieforholdet. Det faktureres et gebyr pr. avsluttet leieforhold.
 • Håndtere alle henvendelser fra leietaker under leieforholdet og saksbehandle alle saker iht. gjeldende avtaler og lovgivning. Alle saker loggføres i vårt system.
 • Håndtere alle behov for tilsyn, befaringer og utbedringer i boligen iht. avtale med utleier eller leietaker.