Råd og tips ved leie av bolig

Når man har funnet en bolig man ønsker å leie er det en del viktige ting man bør huske på:

1. Første bud: Skriv kontrakt

Husleieloven gjelder uansett om du skriver skriftlig kontrakt med utleier eller ikke. Likevel står du sterkere når alt er skriftlig avtalt på forhånd. Og leieforholdet blir mer forutsigbart. Kontrakt kan du laste gratis ned f.eks. hos Bolighjelpa ellerForbrukerrådet

2. Husleie

Strøm eller annen oppvarming kan komme i tillegg til selve husleien, men andre tillegg er ikke tillatt. Har du felles strømmåler med utleier kan du kreve egen måler.

Det kan avtales at husleien skal betales forskuddsvis, men maksimalt for én måned.

Tips: Prøv å finne ut hva som er markedsleie i området. Forlanger utleier en høy leie, kan det nytte å prute! Selv 500 kroner mindre i måneden utgjør mye i løpet av et år.

3. Husleieøkning

Utleieren har ikke lov til å øke husleien kraftig, selv om det er på grunn av renteøkning på lånet sitt. Utleieren kan tidligst regulere husleien ett år etter siste regulering.

Husleien kan ikke økes med mer enn konsumprisindeksen. Du skal ha skriftlig varsel minst en måned før økningen.

4. Avslag

Du har rett til å betale leien gjennom bank, og det er tryggest. Betaler du likevel kontant, så krev kvittering!

Oppstår det mangler i leiligheten som utleier ikke utbedrer, kan du kreve avslag i leien. Det gjelder også hvis leiligheten ikke er klar for overtakelse ved avtalt dato.

5. Maksimalt depositum

Utleieren kan kreve depositum som sikkerhet for eventuelle skader på leiligheten eller utestående husleie. Utleieren kan maksimalt kreve et beløp som tilsvarer seks månedsleier.

I stedet for depositum kan utleier kreve garanti, av for eksempel banken eller arbeidsgiveren din. Garantibeløpet kan heller ikke overstige seks månedsleier, eventuelt kombinert med depositum.

6. Tidsbestemt leie: Minst tre år

Er leieavtalen inngått for en bestemt tid, opphører den uten oppsigelse ved utløpet av avtalt leietid. Tidsbestemt leieavtale kan ikke vare kortere enn tre år.

Unntaket er hvis du leier en sokkelleilighet eller annen del av utleiers bolig, som utleier selv bor i. Da har utleier lov til å begrense leieavtalen til ett år.

Utleier kan kreve enda kortere leietid enn ett til tre år, hvis utleier eller noen i samme husstand skal bo i leieboligen innen den tid, eller har en annen saklig grunn. Men da må utleier på forhånd ha informert deg skriftlig om dette.

Dere kan avtale at en tidsbestemt avtale kan sies opp i perioden.

7. Må betale ut perioden

Har du ikke avtalt oppsigelse og sier opp en tidsbestemt leieavtale før leieperioden har løpt ut, må du i utgangspunktet betale leien ut perioden. Du kan alternativt skaffe en annen leieboer.

Er det lang tid igjen av leieperioden, har utleier også plikt til å redusere ditt tap ved å prøve å leie ut til noen andre. Tar utleier selv leieboligen i bruk før perioden er løpt ut, skal du slippe å betale fra dette tidspunktet.

8. Tidsubestemt leie

Har dere ikke avtalt hvor lenge leieavtalen varer, er avtalen tidsubestemt. Da gjelder andre regler for oppsigelse. Du som leietaker kan fritt si opp avtalen.

Utleier kan bare si opp en tidsubestemt leieavtale hvis hun eller en annen i samme husstand skal bruke utleiedelen til bolig, hvis utleieboligen skal bygges om eller rives, hvis du har misligholdt avtalen eller ved annen saklig grunn.

9. Tre måneders oppsigelse

Dere kan fritt avtale oppsigelsesfrist. Finn ut om det er verst å bli bundet lenger enn nødvendig hvis du finner noe billigere og bedre, eller å få for kort tid til å finne noe nytt hvis du blir sagt opp.

Oppsigelsestiden er tre måneder hvis dere ikke avtaler noe bestemt. Den løper fra siste dato i oppsigelsesmåneden. Dere kan avtale at bare en av partene kan si opp avtalen.

NB: Leier du et rom i utleiers bolig (hybel), er oppsigelsesfristen én måned fra dato til dato.

10. Oppsigelse

Du har krav på skriftlig oppsigelse fra utleier. Den skal være begrunnet, og utleier skal opplyse om at du har rett til å protestere på oppsigelsen innen en måned.

Som leietaker har du rett til å si opp muntlig, men det bør være skriftlig hvis du ikke har noen vitner tilstedte. En tekstmelding holder, du trenger ikke å gi noen begrunnelse.

11. Husleietvistutvalget kan hjelpe

Blir du uenig med utleier, uten at dere klarer å løse konflikten, kan du sende saken til Husleietvistutvalget hvis du leier i Oslo, Akershus, Bergen eller Trondheim. I andre kommuner er forliksrådene klageinstans.